სამოქმედო გეგმები

მიმაგრებული ფაილები

მთავრობის დადგენილება - „საქართველოს 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის“ დამტკიცების თაობაზე PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2009-2010 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლის სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება - „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2013 - 2015 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012–2015 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2007-2008 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2005–2006 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2003–2005 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2009 - 2010 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის 2014-2015 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - „საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის“ დამტკიცების თაობაზე PDF გადმოწერა