სამართლებრივი აქტები

მიმაგრებული ფაილები

ფონდის დებულება PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტები PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს დებულება PDF გადმოწერა
შემაკავებელი ორდერის და შემაკავებელი ორდერის ოქმის ფორმების დამტკიცების წესი PDF გადმოწერა
მოძალადისთვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღით შეზღუდულად სარგებლობის ანდა ჩამორთმევის წესი PDF გადმოწერა
ხანდაზმულთა, შშმ და ბავშვთა დაწესებულებებში ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის წესების დამტკიცება PDF გადმოწერა
სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტები PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესი PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები (რეფერირების მექანიზმი) PDF გადმოწერა
მოზრდილთა სპეციალიზებულ სადღეღამისო დაწესებულებებში სამედიცინო დოკუმენტაციის დამტკიცება PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრა PDF გადმოწერა
სახელმწიფო პენსიის საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესები PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ PDF გადმოწერა
ცვლილება შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების სტანდარტების დამტკიცების შესახებ მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის N01-54/ნ ბრძანებაში PDF გადმოწერა
განმარტებითი ბარათი შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების სტანდარტების დამტკიცების შესახებ მინისტრის 2014 წლის 23 ივლისის N01-54/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანების პროექტზე PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებული ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი )მიერ მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
კრიზისული ცენტრის მოწყობისა და ფუნქციონირების (მომსახურების) მინიმალური სტანდარტები PDF გადმოწერა