კანონები

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს კონსტიტუცია PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,პოლიციის შესახებ (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი - ამონარიდი PDF გადმოწერა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,იარაღის შესახებ (ამონარიდი) PDF გადმოწერა