კრიზისული ცენტრი

 • თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი (სადღეღამისო საცხოვრისით), სამუშაო საათები (დღის მომსახურების სერვისები) 09:00 - 18:00 სთ (სამუშაო დღეებში). საკონტაქტო ინფორმაცია: თბილისი, ბუდაპეშტის ქ. N28, უფროსი – ინდირა რობაქიძე, ცხელი ხაზი - 116 006
 • ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი (სადღეღამისო საცხოვრისის გარეშე), სამუშაო საათები 09:00 - 18:00 სთ (სამუშაო დღეებში). საკონტაქტო ინფორმაცია: ქუთაისი, დუმბაძის ქ. N59-61, უფროსი – თამარ კეპულაძე 591 51 08 04, ცხელი ხაზი - 116 006

 • გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი (სადღეღამისო საცხოვრისის გარეშე), სამუშაო საათები 09:00 - 18:00 სთ (სამუშაო დღეებში). საკონტაქტო ინფორმაცია: გორი, ბარნოვის ქ. N9ა, იურისტი – თეა თედლიაშვილი 557 54 00 06, ცხელი ხაზი - 116 006
 • მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი (სადღეღამისო საცხოვრისის გარეშე), სამუშაო საათები 09:00 - 18:00 სთ (სამუშაო დღეებში). საკონტაქტო ინფორმაცია: მარნეული, რუსთაველის ქ. N41, ბ. 48, სოციალური მუშაკი – ეკა ბედიანაშვილი 595 62 76 29, ცხელი ხაზი - 116 006

 • ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი (სადღეღამისო საცხოვრისის გარეშე), სამუშაო საათები 09:00 - 18:00 სთ (სამუშაო დღეებში). საკონტაქტო ინფორმაცია: ოზურგეთი, გრიბოედოვის ქ. N21, ბ. 1, იურისტი – ირაკლი კუტუბიძე 591 60 98 98, ცხელი ხაზი - 116 006

ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულ ცენტრში  ჩარიცხვას ექვემდებარება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და სექსუალური ხასიათის ძალადობის (შემდგომში ძალადობის) მსხვერპლი/დაზარალებული/სავარაუდო მსხვერპლი (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად).

 

 • ქალთა მიმართ ძალადობისა ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი – ქალი, აგრეთვე ოჯახის ნებისმიერი წევრი, რომელთა კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ან სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომლებსაც მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (შემდგომ − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი);
 • დაზარალებული - ოჯახის წევრი, რომელსაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ ოჯახურ დანაშაულებსა (მუხლი 111) და ოჯახში ძალადობის (მუხლი 1261) დანაშაულზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაზარალებულად ცნობს  სისხლის სამართლებრივი დევნის განმახორციელებელი ორგანო. აგრეთვე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სისხლის სამართლებრივი დევნის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულში დაზარალებულად ცნობილი ქალი;

 

 • ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი – პირი, რომელსაც ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური, ფიზიკური ან ქონებრივი ზიანი და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან შექმნილი მუდმივმოქმედი ჯგუფის მიერ მიჩნეულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად;
 • დაზარალებული – პირი, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 ან/და 1432 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში ცნობილია დაზარალებულად საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით;

 

 • სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლი არის პირი, რომლის მიმართაც, მისი განცხადებით, ჩადენილია სექსუალური ხასიათის ძალადობა (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXII-ე თავით გათვალისწინებულ ერთ-ერთი დანაშაულ(ებ)ი), რასთან დაკავშირებითაც მიმართული აქვს შინაგან საქმეთა ორგანოებისთვის ან პროკურატურისთვის და  დაწყებულია გამოძიება (დასტურდება შესაბამისის წერილით);
 • დაზარალებული  - პირი, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ“ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXII-ე თავით გათვალისწინებულ დანაშაულ(ებ)ზე  ცნობილია დაზარალებულად;

 

 • ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის ან/და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლი – პირი, რომელსაც მიაჩნია, რომ არის მსხვერპლი და კრიზისული ცენტრის უფლებამოსილი თანამშრომელი სპეციალური კითხვარის საფუძველზე დაადგენს ამ პირის მიმართ ძალადობის (ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობა, იძულება, უგულებელყოფა, ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)) განხორციელების სავარაუდო ფაქტს;

 

 • სექსუალური ხასიათის ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი არის პირი, რომელიც აცხადებს,  რომ მის მიმართ განხორციელდა სექსუალური ძალადობა, თუმცა აღნიშნული ფაქტის შესახებ სუბიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე არც ერთი შესაბამისი უწყებისთვის შეტყობინება არ სურს ან არ სურდა წარსულში, ამასთანავე, თვლის, რომ აქვს საჭიროება ისარგებლოს ფსიქოლოგიურ-სოციალური მომსახურებით;

 

 • დამოკიდებული პირი არის  ძალადობის მსხვერპლის/დაზარალებულის/სავარაუდო მსხვერპლის 18 წლამდე ასაკის შვილი, ასევე პირი, რომლის კანონიერი წარმომადგენელიც არის ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი.

 

 

კრიზისულ ცენტრის მომსახურებ(ებ)ით ვერ ისარგებლებს  პირი იმ შემთხვევაში:

 • თუ არ არის  ძალადობის მსხვერპლი/დაზარალებული ან  ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი;
 • თუ უშუალოდ მისგან  არსებობს  სხვა ბენეფიციარებისათვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების საფრთხე;
 • ჰყავს შინაური ცხოველ(ებ)ი/ფრინველ(ებ)ი (კატა, ძაღლი და სხვ.) და ითხოვს მასთან ერთად კრიზისულ ცენტრში განთავსებას;
 • წინამდებარე შინაგანაწესით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.

  

კრიზისული ცენტრი  ძალადობის მსხვერპლს/დაზარალებულს (მასზე დამოკიდებულ პირ(ებ)თან ერთად) უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურებებით::

 • ფსიქოლოგიურ–სოციალური რეაბილიტაციით;
 • სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებით/მიღებით;
 • სამართლებრივი დახმარებით;
 • საჭიროების შემთხვევაში, თარჯიმნის მომსახურებით;
 • საჭიროების შემთხვევაში, სხვა მომსახურებით.

კრიზისული ცენტრი ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლს (მასზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად) უზრუნველყოფს შემდეგი მომსხურებებით:

 • დროებითი (სადღეღამისო) საცხოვრისით (გარდა სექსუალური ხასიათის ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლისა, როცა ასეთი  ძალადობა არ განხორციელებულა ოჯახში ძალადობის ან/და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკიგნის) ნიშნით);
 • ფსიქოლოგიურ–სოციალური დახმარებით;
 • პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებით/მიღებით (გარდა სექსუალური ხასიათის ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლისა, როცა ასეთი  ძალადობა არ განხორციელებულა ოჯახში ძალადობის ან/და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკიგნის) ნიშნით);
 • სამართლებრივი დახმარებით (ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე);
 • საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მომსახურებით.

მიმაგრებული ფაილები

თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესი PDF გადმოწერა