კანონმდებლობა

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ PDF გადმოწერა
ხანდაზმულთა, შშმ და ბავშვთა დაწესებულებებში ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის წესების დამტკიცება PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესი PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები (რეფერირების მექანიზმი) PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები PDF გადმოწერა