კანონმდებლობა

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ PDF გადმოწერა
ხანდაზმულთა, შშმ და ბავშვთა დაწესებულებებში ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ლეგალური ბრუნვის წესების დამტკიცება PDF გადმოწერა
სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტები PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესი PDF გადმოწერა
სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი PDF გადმოწერა
მოზრდილთა სპეციალიზებულ სადღეღამისო დაწესებულებებში სამედიცინო დოკუმენტაციის დამტკიცება PDF გადმოწერა
სახელმწიფო პენსიის საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესები PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ PDF გადმოწერა