კანონმდებლობა

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,პოლიციის შესახებ (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი ,,იარაღის შესახებ (ამონარიდი) PDF გადმოწერა
შემაკავებელი ორდერის და შემაკავებელი ორდერის ოქმის ფორმების დამტკიცების წესი PDF გადმოწერა
მოძალადისთვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღით შეზღუდულად სარგებლობის ანდა ჩამორთმევის წესი PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები (რეფერირების მექანიზმი) PDF გადმოწერა