კანონმდებლობა

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი - ამონარიდი PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტები PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს დებულება PDF გადმოწერა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება - ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები (რეფერირების მექანიზმი) PDF გადმოწერა