2013 წელი

საქართველოს კანონი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ PDF გადმოწერა
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ კანონი WORD გადმოწერა
დადგენილება #219 ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ WORD გადმოწერა
ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა PDF გადმოწერა
ამონარიდი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან WORD გადმოწერა