2016 წელი

სახელმწიფო ფონდის ცენტრალური აპარატის დებულების დამტკიცება (ბრძანება) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების ბენეფიციართა პირადი საქმეები (დანართი) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების ბენეფიციართა პირადი საქმეები (დანართი) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების ბენეფიციართა პირადი საქმეები (დანართი) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების ბენეფიციართა პირადი საქმეები (დანართი) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარის შინაგანაწესები (დანართი) PDF გადმოწერა
ცვლილება - სახელმწიფო ფონდის შრომის შინაგანაწესი (ბრძანება) PDF გადმოწერა
ცვლილება - ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარის შინაგანაწესები (დანართი) PDF გადმოწერა
სახელმწიფო ფონდის ცენტრალური აპარატის დებულების დამტკიცება (დანართი) PDF გადმოწერა
ბრძანება „თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის“ შექმნისა და თბილისის თავშესაფრების (ოჯახში ძალადობა, ტრეფიკინგი) გარდაქმნის თაობაზე PDF გადმოწერა
ბრძანება „თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის“ დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
ბრძანება ბათუმის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) შინაგანაწესში დამატების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
ბრძანება თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) შინაგანაწესში დამატების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა