2015 წელი

ცვლილება ძევრის შშმპ პანსიონატის დებულებაში PDF გადმოწერა
ცენტრალური აპარატის დებულება_დანართი WORD გადმოწერა
ცენტრალური აპარატის დებულება_ბრძანება PDF გადმოწერა
ბათუმის ტრეფიკინგის თავშესაფარი_შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
თბილისის ტრეფიკინგის თავშესაფარი_შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ტრეფიკინგის თავშესაფრების შინაგანაწესები_ბრძანება PDF გადმოწერა
გორის ოჯახში ძალადობის თავშესაფარი_შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
თბილისის ოჯახში ძალადობის თავშესაფარი_შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის თავშესაფარი_შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის თავშესაფრების შინაგანაწესები_ბრძანება PDF გადმოწერა
ცვლილება მარტყოფის შშმპ პანსიონატის დებულებაში 2 PDF გადმოწერა
ცვლილება მარტყოფის შშმპ პანსიონატის დებულებაში 1 PDF გადმოწერა
ცვლილება კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლის დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის დებულებაში 2 PDF გადმოწერა
ცვლილება თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის დებულებაში 1 PDF გადმოწერა
ცვლილება დუშეთის შშმპ პანსიონატის დებულებაში 2 PDF გადმოწერა
ცვლილება დუშეთის შშმპ პანსიონატის დებულებაში 1 PDF გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა