2014 წელი

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის დებულება WORD გადმოწერა
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი (შინაგანაწესი) WORD გადმოწერა
თბილისის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი WORD გადმოწერა
თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი (შინაგანაწესი) WORD გადმოწერა
გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი (შინაგანაწესი) WORD გადმოწერა
ბათუმის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი WORD გადმოწერა
ცვლილება დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება ცენტრალური აპარატის დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლის“ დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება „თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის“ დებულებაში PDF გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა