2013 წელი

ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის დებულება WORD გადმოწერა
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ძევრის შშმპ პანსიონატის დებულება WORD გადმოწერა
სოციალური სახლის შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
სენაკის შშმ ბავშვთა სახლის დებულება WORD გადმოწერა
თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის დებულება WORD გადმოწერა
თბილისის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის დებულება WORD გადმოწერა
მარტყოფის შშმპ პანსიონატის დებულება WORD გადმოწერა
კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლის დებულება WORD გადმოწერა
თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის დებულება WORD გადმოწერა
გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
დუშეთის შშმპ პანსიონატის დებულება WORD გადმოწერა
ბათუმის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ფონდის შრომის შინაგანაწესი WORD გადმოწერა
ცვლილება შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
სახელმწიფო ფონდის დებულება WORD გადმოწერა
ფონდის ცენტრალური აპარატის დებულება WORD გადმოწერა