2020 წელი

მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2018 წლის 6 ნოემბრის #07-189/ო ბრძანებაში PDF გადმოწერა
„ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–134/ო ბრძანებაში ცვლილები PDF გადმოწერა
ცვლილება ფონდის შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
სააგენტოს ცენტრალური აპარატის დებულება PDF გადმოწერა
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულება PDF გადმოწერა