2018 წელი

ბრძანება ფონდის ცენტრალური აპარატის, სტრუქტურული ერთეულების (თავშესაფრები და კრიზისულ ცენტრები) და ტერიტორიული ერთეულების (ფილიალები) ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის თაობაზე PDF გადმოწერა