2018 წელი

კონკურსი (იანვარი)
ბრძანება 07-12ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-12ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა
კონკურსი (აპრილი)
ბრძანება 07-77ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
კონკურსი (ოქტომბერი)
ბრძანება 07-183ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
კონკურსი (მაისი)
რძანება 07-96ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა