2018 წელი

ცვლილებები სსიპ– ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–93/ო ბრძანებით დამტკიცებულ ფონდის შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
„ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–134/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–94/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–137/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–136/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–96/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 24 აპრილის №07–63/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2014 წლის 22 მაისის №07–80/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა