2018 წელი

სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების (თავშესაფარი/თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი) შინაგანაწესები PDF გადმოწერა
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესი PDF გადმოწერა
ცვლილებები სსიპ– ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–93/ო ბრძანებით დამტკიცებულ ფონდის შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
„ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–134/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–94/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–137/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 7 აგვისტოს №07–136/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–96/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2014 წლის 22 მაისის №07–80/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2018 წლის 25 იანვრის № 07-23/ო ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
„კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ფონდის დირექტორის 2013 წლის 24 აპრილის №07–63/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
ცვლილება სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2013 წლის 28 ივნისის №07–93/ო ბრძანებით დამტკიცებულ ფონდის შრომის შინაგანაწესში PDF გადმოწერა
ფონდის ცენტრალური აპარატის დებულება PDF გადმოწერა
სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულის - ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესი PDF გადმოწერა
ფონდის სტრუქტურული ერთეულების (თავშესაფარი/თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი) შინაგანაწესების დამტკიცების თაობაზე“ ფონდის დირექტორის 2018 წლის 25 იანვრის N07-24/ო ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა
სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულის - მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესი PDF გადმოწერა
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის 2014 წლის 03 დეკემბრის #07-201/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ PDF გადმოწერა