2017 წელი

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების (თავშესაფრების) შინაგანაწესები PDF გადმოწერა
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შინაგანაწესი PDF გადმოწერა
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში და კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლში ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებით სამოქმედო ინსტრუქცია PDF გადმოწერა
ფონდის სტრუქტურულ ერთეულებში (თავშესაფრები, კრიზისული ცენტრი) ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებით სამოქმედო ინსტრუქცია PDF გადმოწერა