2013 წელი

შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ WORD გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2009-2010 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ტრეფიკინგთან ბრძოლის 2003–2005 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2005–2006 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2007-2008 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012–2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმა PDF გადმოწერა
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება - ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე 2012-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია PDF გადმოწერა
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის ოქმი PDF გადმოწერა
ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
ბავშვის უფლებათა კონვენცია PDF გადმოწერა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულება PDF გადმოწერა
მინისტრის ბრძანება - ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
მინისტრის ბრძანება - სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
მინისტრის ბრძანება - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
ბენეფიციართა ზღვრული ოდენობები WORD გადმოწერა
მინისტრის ბრძანება - ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდის ფილიალებში მცხოვრებ ბენეფიციართა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ PDF გადმოწერა
სისხლის სამართლის კოდექსი - ამონარიდი (ტრეფიკინგი) WORD გადმოწერა
სისხლის სამართლის კოდექსი - ამონარიდი (ოჯახში ძალადობა) WORD გადმოწერა
საქართველოს კანონი - ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კანონი - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი - ამონარიდი WORD გადმოწერა
საქართველოს კანონი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ PDF გადმოწერა
საქართველოს კონსტიტუცია PDF გადმოწერა