2014 წელი

საქართველოს კანონი-ოჯახში ძალადობის აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე PDF გადმოწერა
ცვლილება – ბავშვზე ზრუნვის სანდარტები PDF გადმოწერა
მინისტრის ბრძანება – შშმ და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ PDF გადმოწერა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულება PDF გადმოწერა
დადგენილება PDF გადმოწერა
განკარგულება1 PDF გადმოწერა
განკარგულება PDF გადმოწერა