2015 წელი

კანონი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
კანონი – ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
დადგენილება – ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს დებულება PDF გადმოწერა
დადგენილება – ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების წესი PDF გადმოწერა
მთავრობის დადგენილება - გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებული ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიც PDF გადმოწერა
დადგენილება – ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მიზნით შექმნილი საუწყებათაშორისო საბჭოს დამტკიცება PDF გადმოწერა
143 ტერცია მუხლის ცვლილება WORD გადმოწერა
126 პრიმა მუხლის ცვლილება WORD გადმოწერა