2015 წელი

კანონი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ PDF გადმოწერა
კანონი – ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ PDF გადმოწერა
დადგენილება – ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს დებულება PDF გადმოწერა
დადგენილება – ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების წესი PDF გადმოწერა
დადგენილება – ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ჯგუფის დამტკიცება PDF გადმოწერა
დადგენილება – ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მიზნით შექმნილი საუწყებათაშორისო საბჭოს დამტკიცება PDF გადმოწერა
143 ტერცია მუხლის ცვლილება WORD გადმოწერა
126 პრიმა მუხლის ცვლილება WORD გადმოწერა