2013 წელი

საკუთარი სახსრების ფარგლებში გეგმა მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში გეგმა მესამე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მესამე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში გეგმა მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა
გეგმა-სექტემბერი PDF გადმოწერა
გეგმა-ივლისი PDF გადმოწერა
გრანტის გეგმა 24.12.2012 2013 PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის გეგმა მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის გეგმა მესამე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში არსებული გეგმის კორექტირების თაობაზე PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის გეგმა მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა