2014 წელი

საქ.კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ_ამონარიდი WORD გადმოწერა
პრეზიდენტის ბრძანებულება #46_კონკურსის ჩატარების წესი WORD გადმოწერა